گفتگو به فارسی   دربارهٔ نصب یا ارتقاء فدورا


Topic Replies Activity
دربارهٔ دستهٔ نصب یا ارتقاء فدورا 2 February 27, 2019
غیرفعال شدن یا نشدن مخازن تست به صورت خودکار بعد از این که توزیع از حالت بتا خارج شد 2 May 1, 2019