Fer una pregunta
0

Com instal·lar el servidor d'spacewalk a Fedora Server 21 [tancada]

preguntat 2015-04-03 16:06:06 -0500

updated 2015-04-03 16:10:26 -0500

Algú sap com instal·lar el servidor d'spacecewalk en una Fedora server 21 amb postgresql?

edita retag flag offensive reopen merge delete

Closed for the following reason s'ha respost la pregunta, es va acceptar la resposta correcta by rbuj
close date 2015-09-27 08:36:06.805294

1 Answer

1

respost 2015-04-05 06:52:54 -0500

No vaig trobar el dipòsit de la versió estable (2.2) per a la Fedora 21, vaig haver d'instal·lar la construcció nocturna:

Primer vaig configurar el dipòsits, com a root:

Spacewalk:

rpm -Uvh http://yum.spacewalkproject.org/nightly/Fedora/21/x86_64/spacewalk-repo-2.4-2.fc21.noarch.rpm
sed -i 's/enabled=0/enabled=1/' /etc/yum.repos.d/spacewalk-nightly.repo
sed -i 's/enabled=1/enabled=0/' /etc/yum.repos.d/spacewalk.repo

Jpackage:

cat > /etc/yum.repos.d/jpackage-generic.repo << EOF
[jpackage-generic]
name=JPackage generic
#baseurl=http://mirrors.dotsrc.org/pub/jpackage/5.0/generic/free/
mirrorlist=http://www.jpackage.org/mirrorlist.php?dist=generic&type=free&release=5.0
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=http://www.jpackage.org/jpackage.asc
EOF

Després vaig instal·lar els paquets, com a root:

yum update -y
yum install -y spacewalk-setup-postgresql spacewalk-postgresql

Finalment vaig iniciar el procés de configuració i creació d'una nova BDD local, com a root:

spacewalk-setup --disconnected

i vaig continuar amb els ajustos, com es descriu a https://fedorahosted.org/spacewalk/wi...

edita flag offensive delete link més

Eines de la pregunta

1 follower

Stats

Asked: 2015-04-03 16:06:06 -0500

Seen: 51 times

Last updated: Apr 05 '15