Fer una pregunta
0

No em funciona la càmera web integrada del MacBook Pro [tancada]

preguntat 2015-04-04 18:35:40 -0500

updated 2015-04-04 18:47:41 -0500

Tinc un MacBook Pro de mitjans del 2010 de 17" i no em funciona la càmera web integrada en una Fedora Workstation 21.

Intento obrir el cheese per poc després es tanca i la càmera web deixa de funcionar.

edita retag flag offensive reopen merge delete

Closed for the following reason s'ha respost la pregunta, es va acceptar la resposta correcta by rbuj
close date 2015-09-27 08:35:27.573942

1 Answer

1

respost 2015-04-04 18:45:04 -0500

updated 2015-04-10 08:14:32 -0500

Al final he aconseguit que funcionés extraient el microprogramari de l'OS X.

1) instal·lar a Fedora el paquet isight-firmware-tools:

su -c "yum install -y isight-firmware-tools"

2) copiar a Fedora el fitxer de l'OS X /System/Library/Extensions/IOUSBFamily.kext/Contents/PlugIns/AppleUSBVideoSupport.kext/Contents/MacOS/AppleUSBVideoSupport

3) des de Fedora extraure el microprogramari de la càmara web de l'OS X Yosemite

su -c "ift-extract --apple-driver AppleUSBVideoSupport"

4) reiniciar el sistema (Fedora)

Un cop vaig reiniciar el sistema, el cheese va funcionar perfectament.

edita flag offensive delete link més

Comentaris

A mi em passa el mateix amb un sony vaio vgn fe 31. No tinc manera de que funcioni la camera web integrada. Podríes explicar millor els ultims dos passos?. Gracies per endavant, Pep

imatge gravatar de kentchickenkentchicken ( 2015-04-10 05:20:57 -0500 )edita

Tan sols funciona per als ordinadors d'Apple amb una càmera isight. Per al teu Sony VGN-FE31 el procés és diferent, si vols crea una nova pregunta i mirarem per què no funciona la teva webam ;-)

imatge gravatar de rbujrbuj ( 2015-04-10 06:02:58 -0500 )edita

Eines de la pregunta

1 follower

Stats

Asked: 2015-04-04 18:35:40 -0500

Seen: 75 times

Last updated: Apr 10 '15