Fer una pregunta
0

Problems to start with graphic mode

preguntat 2015-07-08 03:04:10 -0500

imatge gravatar de CarlesF

When I start fedora, I have not graphic mode and I see this error: (Tinc aquests error en arrancar el meu fedora:)

Device descriptor read/54, error -71 Welcome to emergency mode! After logging type "journalctl -xb" to view system logs, "systemctl default" or " ^D" to try again to bot into default mode. Give root password for maintenance (or press Control-D to continue):

When I type Control D I have finally graphic mode. I have a keyboard usb, a mouse usb and they works fine. What can I do? (Quan clique Control D finalment arranque però em cal arrancar d'aquesta forma sempre per tindre mode gràfic. Que puc fer per solucionar aquest problema ?)

edita retag flag offensive close merge delete

Comentaris

Arranca en mode emergència i revisa els UUID dels dispositius al /etc/fstab. Per obtenir els UUID pots utilitzar l'ordre blkid.

imatge gravatar de rbujrbuj ( 2015-08-26 05:28:15 -0500 )edita

1 Answer

0

respost 2015-09-02 09:52:52 -0500

imatge gravatar de CarlesF

Hola rbuj, Ja estic de nou ací després de les vacances, l'eixida de l'ordre blkid és:

[root@localhost ~]# blkid

/dev/sda1: UUID="1eacc984-381e-49b3-94d7-090cbb368cfa" TYPE="ext4" PARTUUID="0009ce82-01" /dev/sda2: UUID="288aefd4-2b44-44db-8f1a-397ecdfead80" TYPE="swap" PARTUUID="0009ce82-02" /dev/sda3: UUID="afead369-3168-4e92-94c3-df6dbc537cea" TYPE="ext4" PARTUUID="0009ce82-03" /dev/sda5: UUID="ce37eea2-69b7-4011-a873-aab281dbdffa" TYPE="ext4" PARTUUID="0009ce82-05" /dev/sdf1: LABEL="CARLES" UUID="ae43bbe8-b9d0-41a1-a367-dff493535610" TYPE="ext4" PARTUUID="470d7d6b-01"

Que faig ara ? Gracies per l'ajuda.

edita flag offensive delete link més

Comentaris

Compara els UUID amb els que hi ha al /etc/fstab. També pots adjuntar el registre del jounaling amb "journalctl -xb" per veure si s'ha de reparar algun dels sistemes de fitxers dels teus discs.

Per reparar els sistemes de fitxers ext4 del teu ordinador (sense LVM o RAID), pots utilitzar directament l'ordre "fsck.ext4 -f -y /dev/(nom_dispositiu)", et recomano fer-ho des d'un CD autònom.

Un cop s'hagin comprovat i reparat els sistemes de fitxers, i els UUID coincideixin amb els que hi ha al fitxer /etc/fstab, el sistema hauria d'iniciar-se correctament, a no ser que el disc dur estigui malmès.

imatge gravatar de rbujrbuj ( 2015-09-14 10:27:35 -0500 )edita

La vostra resposta

Please start posting anonymously - your entry will be published after you log in or create a new account.

Afegeix una resposta

Eines de la pregunta

2 followers

Stats

Asked: 2015-07-08 03:04:10 -0500

Seen: 93 times

Last updated: Sep 02 '15