Fer una pregunta
0

Com entrar a samba des d'un domini de Windows?

preguntat 2015-12-21 15:05:24 -0500

Hola,

he aconseguit configurar el servidor samba de forma que és visible des de la meva petita xarxa de casa, formada per un parell de pcs windows 7. No obstant, windows 7, en la pantalla de login afegeix el prefix del domini de l'usuari de windows; fins i tot en un equip que no té domini, li afegeix com a nom de domini el nom de l'ordinador. Què s'ha de parametritzar per tal d'entrar? S'han de registrar els dominis a samba?

Gràcies tots per l'ajuda!

Jaume

edita retag flag offensive close merge delete

1 Answer

0

respost 2015-12-26 04:19:16 -0500

updated 2015-12-26 04:35:53 -0500

Bones Jaume,

Si vols autentificar contra samba amb tan sols usuari i contrasenya, en el client, en aquest cas a W7, has de configurar-ho perquè autentifiqui també amb NTLMV, per defecte W7 només utilitza NTLMV2.

Perquè W7 utilitzi NTLMV2 i NTLMV, amb l'editor de registres (regedit) has d'establir a 1 les claus:

HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\LmCompatibilityLevel HKLM\System\ControlSet001\Control\Lsa\LmCompatibilityLevel

En aquest enllaç hi ha més informació: http://www.paulwmort.com/?p=332

Salutacions, Robert

edita flag offensive delete link més

La vostra resposta

Please start posting anonymously - your entry will be published after you log in or create a new account.

Afegeix una resposta

Eines de la pregunta

1 follower

Stats

Asked: 2015-12-21 15:05:24 -0500

Seen: 44 times

Last updated: Dec 26 '15