Υποβολή Ερώτησης
0

Fedora mate 25 Δεν Δεν παιζει τα video

ερωτηθέν 2017-01-22 12:15:32 -0500

Γενική απεικόνιση tasos9

I have installed fedora mate 25. Right after the installation process, video playback was O.K. After that, I have made all the proposed updates, I have installed also my favorite addons like GHOSTERY and PRIVACY BADGER, as they ewre also installed to the previous edition, and finally I can not play video anymore. Is there any issue to this problem?

regards Tasos

edit retag flag offensive close merge delete
0

απαντημένο 2017-02-03 19:22:46 -0500

Γενική απεικόνιση alexpl

Είναι λίγο ασαφής η ερώτησή σου. Για τι βίντεο μιλάμε; Κάποιου είδους αρχεία (π.χ. .mp4, .avi κλπ.); Streaming; Πώς προσπαθείς να τα ανοίξεις (player, browser, plug-in);

edit flag offensive delete link more

Your Answer

Please start posting anonymously - your entry will be published after you log in or create a new account.

Add Answer

Question Tools

Stats

Asked: 2017-01-22 12:15:32 -0500

Seen: 69 times

Last updated: Jan 22 '17