Πρόβλημα με το ποντίκι και τα πλήκτρα wsad στα παιχνίδια !!!

ερωτηθέν 2017-02-20 15:45:12 -0500

Γενική απεικόνιση xrhstaras

Το ποντίκι κεντράρεται μόνο του , όταν το μετακινώ προσπαθεί πάντα να πάει στο κέντρο ! Επίσης υπάρχει πρόβλημα και με τα πλήκτρα wsad , δεν έχω συνδέσει gamepad/joystick !!!! Πιο είναι το πρόβλημα ; Έχει σχέση με το gnome ; δεν ξέρω αλλά είναι πολύ εκνευριστικό και δεν σε αφήνει να παίξεις κανένα παιχνίδι !

edit retag flag offensive close merge delete