Υποβολή Ερώτησης
0

Πρόβλημα στα παιχνίδια το ποντίκι πηγαίνει στο κέντρο και τα πλήκτρα wsad δεν ανταποκρίνονται !

ερωτηθέν 2017-02-20 15:46:37 -0500

Γενική απεικόνιση xrhstaras

Πρόβλημα στα παιχνίδια το ποντίκι πηγαίνει στο κέντρο και τα πλήκτρα wsad δεν ανταποκρίνονται !

edit retag flag offensive close merge delete

Comments

Ποια παιχνίδια δοκίμασες; Πως παίζεις αυτά τα παιχνίδια; Είναι παιχνίδια για συμβατά με linux ή χρησιμοποιείς κάποιο app όπως το wine για να τα παίξεις;

Γενική απεικόνιση kainblockkainblock ( 2018-02-05 10:52:50 -0500 )edit
0

απαντημένο 2017-10-05 07:02:04 -0500

Γενική απεικόνιση N

Αυτό που επαθες ειναι πολυ σοβαρο. Δυστυχως εγω δεν μπορω να σε βοηθησω γιατί δεν ξερω αλλά ισως αν γραψεις το προβλημά σου στα αγγλικά να βρεθεί κάποιος. Αν δεν μπορείς θα χαρώ να σε βοηθήσω!

edit flag offensive delete link more

Your Answer

Please start posting anonymously - your entry will be published after you log in or create a new account.

Add Answer

Question Tools

1 follower

Stats

Asked: 2017-02-20 15:46:37 -0500

Seen: 47 times

Last updated: Feb 20 '17