Μετατροπή ip camera σε webcam

ερωτηθέν 2018-03-01 11:14:56 -0500

Γενική απεικόνιση kainblock

Μετέτρεψα ένα παλιό android σε ιp camera με το IP Webcam. Δουλεύει κανονικά μέσω browser. Το θέμα μου τώρα είναι πως θα κάνω αυτή την IP cam να φαίνεται σαν webcam έτσι ώστε να μπορώ να την χρησιμοποιήσω μέσω skype για παράδειγμα.

Έχω μια ιδέα όπως για παράδειγμα να φτιάξω μια virtual camera και πάνω της να βάλω την webcam αλλά δεν μπορώ να βρω τα κατάλληλα εργαλεία

edit retag flag offensive close merge delete

Comments