Υποβολή Ερώτησης
1

ελληνικα στο xfce

ερωτηθέν 2014-06-18 12:20:53 -0500

Γενική απεικόνιση b10n1k

Εχω προσθεσει τα ελληνικα στο xfce αλλα δεν βρισκω πως θα ρυθμισω shortcut για την εναλλαγη της γλωσσας στο πληκτρολογιο. Βρηκα αυτο[1] αλλα δεν αλλαξε κατι στην συμπεριφορα του πληκτρολογιου. Πως μπορω να ρυθμισω το πληκτρολογιο να αλλαζει γλωσσα πχ με Ctrl+Shift? Υπαρχει καποια default shortcut στο xfce?

edit retag flag offensive close merge delete
1

απαντημένο 2014-06-18 13:32:02 -0500

Γενική απεικόνιση NickTux

Η Ελληνική γλώσσα στο Fedora, καθώς και η διάταξη του πληκτρολογίου, είναι δυο ξεχωριστά πράγματα. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να έχει Ελληνική διάταξη πληκτρολογίου, χωρίς να έχει εγκατεστημένη την Ελληνική γλώσσα.

Για να αλλάξεις τη συντόμευση και να προσθέσεις την Ελληνική διάταξη πληκτρολογίου (στο XFCE), κάνε ένα δεξί κλικ στο πάνελ και πρόσθεσε το plugin, keyboard layouts.

περιγραφή εικόνας

Έπειτα θα κάνεις ένα δεξί κλικ στο εικονίδιο της γλώσσας (που πλέον θα έχει προστεθεί στο πάνελ) και από εκεί θα προσθέσεις τα Ελληνικά, καθώς μπορείς να αλλάξεις και την συντόμευση (π.χ σε Alt+Shift) , όπως επίσης και την εμφάνιση (αν θέλεις σημαιάκι ή σκέτα γράμματα στο πάνελ).

περιγραφή εικόνας

edit flag offensive delete link more

Comments

Τελεια και σε ευχαριστω.

Γενική απεικόνιση b10n1kb10n1k ( 2014-06-21 01:36:29 -0500 )edit

Αν η απάντηση βοήθησε να λύσεις το πρόβλημα, κάνε και ένα κλικ στο σηματάκι επίλυσης(V). Ευχαριστώ.

Γενική απεικόνιση NickTuxNickTux ( 2014-06-21 07:18:27 -0500 )edit
0

απαντημένο 2014-07-01 05:30:53 -0500

Στο LXDE ανοίγουμε το αρχείο με vi ή vim: vi/etc/xdg/lxsession/LXDE/autostart vim/etc/xdg/lxsession/LXDE/autostart Και προσθέτουμε το παρακάτω:

@setxkbmap -option grp:switch,grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll us,gr

πατάμε shift+q και μετά wq και enter να το αποθήκευση Μια αποσύνδεση και επανασύνδεση του χρήστη θα μας ενεργοποιήσει τα Ελληνικά στο alt+shift Για να εμφανιστεί το σημαιάκι της γλώσσα, πατάμε δεξί κλικ επάνω στη κάτω μπάρα και επιλέγουμε ΠΡΟΣΘΗΚΗ/ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ>ΠΡΟΣΘΗΚΗ και στο παράθυρο που θα εμφανιστεί, επιλέγουμε ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ.

edit flag offensive delete link more

Your Answer

Please start posting anonymously - your entry will be published after you log in or create a new account.

Add Answer

Question Tools

1 follower

Stats

Asked: 2014-06-18 12:20:53 -0500

Seen: 140 times

Last updated: Jul 01 '14