Υποβολή Ερώτησης
1

Xen on fedora

ερωτηθέν 2014-06-23 08:21:09 -0500

Γενική απεικόνιση kav

Προσπάθησα να στήσω xen σε fedora και μετά vm με win7. Έχει ασχοληθεί κανείς στο παρελθόν;;; Εμένα κάτι δεν πάει καλά και όταν ξεκινάω το virt manager λέει όλα τα παρακάτω:

Unable to connect to libvirt.

no connection driver available for xen:///

Verify that: - A Xen host kernel was booted - The Xen service has been started

Libvirt URI is: xen:///

Traceback (most recent call last): File "/usr/share/virt-manager/virtManager/connection.py", line 1056, in _open_thread self._backend.open(self._do_creds_password) File "/usr/share/virt-manager/virtinst/connection.py", line 158, in open open_flags) File "/usr/lib64/python2.7/site-packages/libvirt.py", line 102, in openAuth if ret is None:raise libvirtError('virConnectOpenAuth() failed') libvirtError: no connection driver available for xen:///

καμιά ιδέα;;;;;;

Ευχαριστώ....

edit retag flag offensive close merge delete
1

απαντημένο 2014-06-26 07:14:20 -0500

Γενική απεικόνιση Nikos Roussos

updated 2014-07-14 20:03:06 -0500

Γενική απεικόνιση NickTux

Τρέχει το service του libvirt;

Για να το τσεκάρεις:

systemctl status libvirtd.service

Αν δεν τρέχει, για να ξεκινήσεις την υπηρεσία τρέχεις την παρακάτω εντολή ως root

systemctl start libvirtd.service

Για να κάνεις την υπηρεσία να εκκινεί αυτόματα, τρέχεις (πάλι ως root)

systemctl enable libvirtd.service
edit flag offensive delete link more

Your Answer

Please start posting anonymously - your entry will be published after you log in or create a new account.

Add Answer

Question Tools

2 followers

Stats

Asked: 2014-06-23 08:21:09 -0500

Seen: 89 times

Last updated: Jul 14 '14