Υποβολή Ερώτησης
1

Εγκατάσταση Win7 μετά από Fedora 20

ερωτηθέν 2014-07-01 09:45:11 -0500

Γενική απεικόνιση kav

updated 2014-07-01 10:26:00 -0500

Γενική απεικόνιση NickTux

Αν μπορείς κάποιος να βοηθήσει ώστε να εγκαταστήσω win7 αφού ήδη έχω βάλει F20. Το έκανα μία φορά και απλά το μηχ'ανημα δεν ξεκινούσε ούτε W7 ούτε F20. αναγκάστηκ να ξαναστήσω F20 και τώρα είναι αλήθεια ότι φοβάμαι να ξανα-εγκαταστήσω τα W7 μήπως και ξανασυμβεί το ίδιο. Άν κάποιος έχει καμιά ιδέα, τί να προσέξξω, θα τον ευχαριστούσα πολύ.....:)))

Καλό βράδυ!!!

edit retag flag offensive close merge delete
1

απαντημένο 2014-07-02 13:54:35 -0500

Γενική απεικόνιση kav

Το κατάφερα λοιπόν και η διαδικασία που ακολούθησα είναι η παρακάτω:

  1. Κάνεις κανονικά installation τα win7 στο partition ή drive που είναι διαθέσιμο για το σκοπό αυτό
  2. Στην πρώτη επανεκκίνηση μετά την εγκατάσταση των win7 η Fedora 20 δεν υπάρχει (τo MBR των windows δεν την βλέπει)
  3. Στην συνέχεια κάνουμε reboot και booting με Fedora 20 LiveDVD
  4. Επιλέγουμε Rescue Installation και συνεχίζουμε με Continue (όχι Skip)
  5. Στο bash shell γράφουμε: #chroot /mnt/sysimage
  6. και συνεχίζουμε με: #grub2-install /dev/sda και τέλος #exit και reboot
  7. Στην επόμενη επανεκκίνηση (όχι LiveDVD) θα επανέρθει η Fedora αλλά δεν θα υπάρχουν τα Win7
  8. Αφού έγινε η επανεκκίνηση και μπήκαμε κανονικά σε Fedora 20 από terminal εκτελούμε: #sudo grub2-mkconfig -o /boot/grub2/groub.cfg και restart.....

....και το θαύμα έγινε και o groub στις επιλογές του έχει fedora 20 πάνω-πάνω και win7 "κάτω-κάτω" :)))

Ευχαριστώ πολύ!!!

edit flag offensive delete link more
0

απαντημένο 2014-07-01 10:33:53 -0500

Γενική απεικόνιση NickTux

Το θέμα είναι το εξής: Τα Windows, όπως πιθανόν ξέρεις, δεν αναγνωρίζουν καμία άλλη διανομή εκτός την δική τους. Όταν κάνεις εγκατάσταση Windows, τότε αυτόματα αντικαθιστούν τον όποιο bootloader έχεις, με τον δικό τους. Για να μην εκκινούν καθόλου (ούτε τα Windows) μετά την εγκατάσταση, κάτι πήγε στραβά στην εγκατάσταση των Windows, οπότε αυτό είναι άλλο θέμα.

Αυτό που συνήθως κάνουμε, είναι: πρώτα εγκατάσταση Windows και μετά Fedora(ή όποιο άλλο Linux λειτουργικό). Αφού όμως εσύ το έχεις κάνει αλλιώς τώρα, μπορείς να δοκιμάσεις το εξής.

1) Φτιάχνεις τον χώρο που θα εγκατασταθούν τα Windows 7. Φροντίζεις να είναι primary partition, διότι αν τα εγκαταστήσεις σε κάποιο logical, μάλλον θα έχεις πρόβλημα εκκίνησης πάλι. Τον χώρο μπορείς να τον φτιάξεις με το Gparted. Εγκατέστησε το σε Fedora και δημιούργησε έναν χώρο σε σύστημα αρχείων NTFS.

2) Κάνεις boot από το DVD εγκατάστασης των Windows και αφού διαπιστώσεις ότι έχει αναγνωρίσει κανονικά τον χώρο NTFS που είχες φτιάξει πριν, προχωράς στην εγκατάσταση.

3) Αφού τελειώσει η εγκατάσταση πρέπει να επαναφέρεις τον GRUB bootloader. Αλλιώς δεν θα μπορείς πλέον να κάνεις boot σε Fedora. Την επαναφορά μπορείς να την κάνεις μέσω αυτού του οδηγού που περιγράφεται σε αυτή την απάντηση.

Για ότι απορία έχεις, ρώτα εδώ πρώτα (με σχόλιο), ΠΡΙΝ κάνεις οποιαδήποτε ενέργεια.

edit flag offensive delete link more

Your Answer

Please start posting anonymously - your entry will be published after you log in or create a new account.

Add Answer

Question Tools

1 follower

Stats

Asked: 2014-07-01 09:45:11 -0500

Seen: 111 times

Last updated: Jul 02 '14