Υποβολή Ερώτησης
0

Δεν ανοίγει το Radio Tray σε fedora 20 KDE

ερωτηθέν 2014-07-08 02:56:20 -0500

Γενική απεικόνιση freefour

updated 2014-07-08 08:39:18 -0500

Γενική απεικόνιση NickTux

Εγκατεστησα το Radio Tray με την εντολη:

yum install radiotray

βλεπω το εικονιδιο του αλλα δεν μπορει να ανοιξει.

Οταν ανοιγω με τερματικο μου βγαζει:

[dimitris@localhost ~]$ radiotray
** Message: pygobject_register_sinkfunc is deprecated (GstObject)
/usr/lib/python2.7/site-packages/radiotray/AudioPlayerGStreamer.py:51: FutureWarning: The behavior of this method will change in future versions. Use specific 'len(elem)' or 'elem is not None' test instead.
 if(cfg_provider._settingExists("buffer_size")):
Sleep Timer, Stops playing after a predefined time, SleepTimerPlugin.py, Carlos Ribeiro
HelloWorld, This is a test plugin, HelloWorld.py, Carlos Ribeiro
started
Notifications, Shows message notifications on the desktop, NotificationPlugin.py, Carlos Ribeiro
Traceback (most recent call last):
 File "/usr/bin/radiotray", line 15, in <module>
  radiotray.main(sys.argv[1:])
 File "/usr/lib/python2.7/site-packages/radiotray/radiotray.py", line 38, in main
  RadioTray()
 File "/usr/lib/python2.7/site-packages/radiotray/RadioTray.py", line 114, in __init__
  self.pluginManager.discoverPlugins()
 File "/usr/lib/python2.7/site-packages/radiotray/PluginManager.py", line 127, in discoverPlugins
  m = __import__(info.clazz)
 File "/usr/share/radiotray/plugins/NotificationPlugin.py", line 25, in <module>
  import pynotify
ImportError: No module named pynotify
[dimitris@localhost ~]$
edit retag flag offensive close merge delete
1

απαντημένο 2014-07-08 09:39:49 -0500

Γενική απεικόνιση NickTux

updated 2014-07-08 09:40:48 -0500

Το module που γράφει ότι λείπει και δημιουργεί το Error

  import pynotify
ImportError: No module named pynotify

παρέχεται από το πακέτο notify-python που βρίσκεται στο επίσημο αποθετήριο του Fedora. Σε περίπτωση που δεν είναι εγκατεστημένο στο σύστημά σου (για οποιονδήποτε λόγο), τρέξε

su -c 'yum install notify-python'

για να το εγκαταστήσεις.

Αν το πρόβλημα επιμένει, θα σου πρότεινα να αναφέρεις ένα bug.

edit flag offensive delete link more

Comments

Ευχαριστω δουλεψε, αυτο ελειπε: su -c 'yum install notify-python'

Γενική απεικόνιση freefourfreefour ( 2014-07-08 14:55:57 -0500 )edit

Your Answer

Please start posting anonymously - your entry will be published after you log in or create a new account.

Add Answer

Question Tools

1 follower

Stats

Asked: 2014-07-08 02:56:20 -0500

Seen: 118 times

Last updated: Jul 08 '14