Υποβολή Ερώτησης
1

δεν φορτωνει το gnome μετα απο login

ερωτηθέν 2014-10-12 09:35:05 -0500

Γενική απεικόνιση b10n1k

ο h/y εκλεισε ενω ελειπα και οταν τον ανοιξα εδωσα κανονικα το pass για το decryption των δισκων, και εφτασε κανονικα μεχρι το σημειο που κανω login. Οταν εδωσα ομως τον κωδικα με ξαναγυρισε στην ιδια οθονη. Προσπαθησα να κανω login απο κονσολα και αφου μπηκα το bash δεν αναγνωριζε καποιες εντολες.

Εχει ξανασυμβει σε κανεναν σας? καμια λυση?

edit retag flag offensive close merge delete
1

απαντημένο 2014-10-12 09:56:44 -0500

Γενική απεικόνιση b10n1k

ok λυθηκε αυτο. Το προβλημα το ειχα στο path που εβλεπε ο υπολογιστης. Πειραξα το αρχειο bash_profile και εκανα επανακινηση και ολα δουλεξαν κανονικα.

edit flag offensive delete link more

Your Answer

Please start posting anonymously - your entry will be published after you log in or create a new account.

Add Answer

Question Tools

1 follower

Stats

Asked: 2014-10-12 09:35:05 -0500

Seen: 48 times

Last updated: Oct 12 '14