Υποβολή Ερώτησης
0

Μπορεί να διατηρηθεί το πaλαιό/home με νέα εγκατάσταση F21

ερωτηθέν 2014-12-20 13:44:22 -0500

Γενική απεικόνιση kav

Καλησπέρα σε όλους!! Έχω στο Laptop μου F20 και λέω να βάλω με καθαρή εγκατάσταση F21. Είναι δυνατόν, και αν ναι με ποιο τρόπο, να διατηρήσω το παλιό /home; Αν τελικά γίνεται, τί θα κρατήσω (που περιέχεται στο παλιό /home); Δηλ. τί αποθηκεύεται στο /home και θα συνεχίσω να το έχω στην F21; Ευχαριστώ για κάθε βοήθεια...

edit retag flag offensive close merge delete
1

απαντημένο 2014-12-22 04:42:08 -0500

Γενική απεικόνιση Nikos Roussos

Σε κάθε περίπτωση κάνε backup :)

Αν το /home βρίσκεται σε ξεχωριστό partition τότε τα πράγματα είναι πολύ εύκολα. Απλά το αφήνεις με το ίδιο mount point στην εγκατάσταση και δεν επιλέγεις reformat.

Ακόμα κι αν δεν είναι σε ξεχωριστό partition μπορείς να επιλέξεις το partition που έχεις τώρα για / και επίσης να μην επιλέξεις 'reformat'. Αυτό βέβαια μοιάζει αρκετά με το να κάνεις update, οπότε μπορείς να δεις και αυτή τη λύση.

edit flag offensive delete link more

Your Answer

Please start posting anonymously - your entry will be published after you log in or create a new account.

Add Answer

Question Tools

1 follower

Stats

Asked: 2014-12-20 13:44:22 -0500

Seen: 117 times

Last updated: Dec 22 '14