Υποβολή Ερώτησης
0

Skype 4.3 crashes

ερωτηθέν 2014-12-28 04:46:00 -0500

I run Fedora 21 with all updates applied, but skype does not start and crashes with : "Segmentation fault (core dumped)".

However, a couple of days ago it used to run in another installation of Fedora 21 without any problem. I think an updated lib causes the crash. Does any other have the same problem... Any solution?

Regards, John

edit retag flag offensive close merge delete
0

απαντημένο 2015-01-04 04:01:20 -0500

Γενική απεικόνιση b10n1k
edit flag offensive delete link more

Comments

Δεν θα συνιστούσα την εγκατάσταση του skype από τρίτα αποθετήρια, απ' τη στιγμή που παρέχεται επισήμως πακέτο για Fedora.

Στην ουσία του προβλήματος, δεν είναι εύκολο να γίνει debugging στη συμπεριφορά του skype γιατί δεν είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα.

Γενική απεικόνιση Nikos RoussosNikos Roussos ( 2015-01-12 06:21:56 -0500 )edit

Your Answer

Please start posting anonymously - your entry will be published after you log in or create a new account.

Add Answer

Question Tools

1 follower

Stats

Asked: 2014-12-28 04:46:00 -0500

Seen: 85 times

Last updated: Jan 04 '15