Υποβολή Ερώτησης

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
αρχική έκδοση

Xen on fedora

Προσπάθησα να στήσω xen σε fedora και μετά vm με win7. Έχει ασχοληθεί κανείς στο παρελθόν;;; Εμένα κάτι δεν πάει καλά και όταν ξεκινάω το virt manager λέει όλα τα παρακάτω:

Unable to connect to libvirt.

no connection driver available for xen:///

Verify that: - A Xen host kernel was booted - The Xen service has been started

Libvirt URI is: xen:///

Traceback (most recent call last): File "/usr/share/virt-manager/virtManager/connection.py", line 1056, in openthread self.backend.open(self.docredspassword) File "/usr/share/virt-manager/virtinst/connection.py", line 158, in open open_flags) File "/usr/lib64/python2.7/site-packages/libvirt.py", line 102, in openAuth if ret is None:raise libvirtError('virConnectOpenAuth() failed') libvirtError: no connection driver available for xen:///

καμιά ιδέα;;;;;;

Ευχαριστώ....