نحوه تغییر قلم فارسی مورد استفاده توسط تلگرام دسکتاپ نصب شده از مخازن rpmfusion

در حال حاضر وقتی تلگرام نسخه دسکتاپ را از مخازن rpmfusion نصب می‌کنیم، ممکن است قلمی که برای نمایش فارسی انتخاب می‌کند قلم مناسبی نباشد. برای مثال در صورت نصب بودن بسته google-droid-sans-fonts، قلم کوفی برای نمایش انتخاب می‌شود که قلم مناسبی برای یک پیام‌رسان نیست.

با توجه به این که نسخه دسکتاپ تلگرامی که در مخازن است سعی می‌کند از قلم Open Sans استفاده کند، ما می‌توانیم با تنظیم fontconfig قلم دلخواه خودمان را به جای این قلم معرفی کنیم. نحوه انجام این کار در این لینک به صورت مختصر توضیح داده شده است.

برای مثال، در صورتی که قلم وزیر را داشته باشیم (کافیست قلم مورد نظر خود را در شاخه fonts./~ بریزید)، می‌توانیم فایلی با محتوای زیر ایجاد کنیم:

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE fontconfig SYSTEM "urn:fontconfig:fonts.dtd">
<fontconfig>
<!-- 
 Artificial oblique for fonts without an italic or oblique version
 -->

  <match>
    <test name="family"><string>Open Sans</string></test>
    <edit name="family" mode="assign" binding="strong">
    <string>Vazir</string>
    </edit>
  </match>
  <match>
    <test name="family"><string>Open Sans Semibold</string></test>
    <edit name="family" mode="assign" binding="strong">
    <string>Vazir:style=bold</string>
    </edit>
  </match>

</fontconfig>

و آن را در شاخه config/fontconfig/conf.d./~ با پسوند conf. ذخیره کنیم. برای مثال می‌توانیم نام آن را ‎90-td.conf بگذاریم.

در صورت تمایل می‌توانید نام قلم مورد نظر خود را به جای نام Vazir در فایل جایگزین کنید.