دربارهٔ دستهٔ نصب یا ارتقاء فدورا

لطفاً از این زیردسته برای طرح هرگونه سؤال در مورد نصب یا ارتقاء فدورا استفاده کنید.